Sosyal Yardım Faaliyetleri Yasal Dayanak

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin (m) bendinde “Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.”, aynı kanunun Büyükşehir Belediyesinin Giderleri başlıklı 24’üncü maddesinin (j) bendinde “ Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.”, 5393 sayılı Belediye Kanununun, Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14’üncü maddesinin (b) bendinin 4’üncü paragrafında “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.” denilmektedir, yine aynı kanunun Belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14/a maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin (v) fıkrasına dayanılarak düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliğinin Sosyal Yardımlar başlıklı İkinci Kısım, Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları başlıklı 7’inci maddesinin 1’inci bendinin (a) fıkrasında “Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve özürlü kişiler” ve aynı yönetmeliğin Başvuru başlıklı 8’inci maddesinin 1’inci bedinde “Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Müdürlüğe başvurur.” ile İnceleme ve Değerlendirme başlıklı 2’inci bölümün 11’inci maddesinin 5’inci bendinde “Sosyal Hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.” denilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2007 tarih ve 2188 sayılı Meclis Kararı ile 18/10/2007 tarihinde onaylanarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden hazırlanması uygun mütalaa edilmiştir.

Bu yönetmeliğin birinci bölümünün Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar başlıklı birinci maddesinin birinci bendinde “Bu Yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları dâhilinde, ihtiyaç sahiplerine verilecek, ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetler konusunda görev ifa eden Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.”denilmektedir. Anayasamızın Sosyal Hukuk Devletine ilişkin ilkeleri ve Uluslararası İnsan Hakları normlarına uygun olarak sosyal hizmet sunulmasında ve sunulan hizmetlerin sosyal devlet ve belediyecilik ilkesine uygun adalet, yaygınlık ve hakkaniyetin sağlanması düşünülerek, İl Özel İdaresi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediyeler bütçelerindeki sosyal hizmetlerle ilgili kaynak ayırmak, ayırdığı kaynakları adil, rasyonel ve koordineli kullanarak özünde yerel nitelikte olan sosyal hizmetler için daha fazla kullanmaya azami derecede gayret sarf etmektedir